Vai a sottomenu e altri contenuti

Crèsia de Santa Maria de Sas Prammas

Sa crèsia de Santa Maria de sas Prammas est istada fraigada in su 1500 e tenet unos cantos elementos de s'architedura de sa fine de su rinascimentu.

Si narat chi a printzìpiu su titulare e patronu de sa crèsia fiat Santu Bainzu ma, a pustis de unu fatu miraculosu, fiat istada isseberada Nostra Sennora cun su tìtulu de Santa Maria de sas Prammas. Don Tonino Carboni ammentat chi non si podet cambiare su tìtulu e su patronu de una crèsia sena su perimissu de Mussennore e de sa Sede Apostòlica. Duncas, bi devet èssere pro fortza carchi cosa in s'archìviu capitulare de Aristanis o in sos archìvios vaticanos in Roma. Sende chi mancant custos documentos, faghimus riferimentu a sa traditzione orale.

In ue b'est como sa crèsia, bi fiat unu giardinu de prammas. Inoghe Nostra Sennora aiat preguntadu a una pitzoca muda de fàghere fraigare una crèsia in onore suo. Sa pitzoca aiat incumentazadu a faeddare e aiat fatu ischire a totus sa voluntade de Nostra Sennora. Sa zente de Aidumajore fiat cuntenta meda, finas pro su miràculu de sa muda chi aiat incumentzadu a faeddare, de pònnere mente a sa voluntade de sa Vèrzine. Nostra Sennora, duncas, cun su tìtulu ''de sas Prammas'' fiat divènnida titulare de sa crèsia e patrona de sa bidda.

Sende chi non b'at paperis istòricos, si pensat chi totu custu fiat capitadu intre sa fine de su 1400 e su printzìpiu de su 1500.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto